Класификация на системите за вентилация

Класификация на системите за вентилация 

Вентилация се нарича съвкупност от мероприятия и устройства, използващи се при организация на въздухообмена за осигуряване зададеното състояние на въздушната среда в помещенията и на работните места в съответствие със (Строителните норми).


Системата от вентилации осигурява поддържане на допустими метеорологични параметри в помещения с различно предназначение.
Вентилационните системи могат да се класифицират по следните характерни признаци:


1. По начин на преместване на въздуха: с естествено и изкуствено (механично) задвижване.
2. По преназначение: смукателни и нагнетателни.
3. По зона на обслужване: местни и общо-обменни.
4. По конструктивно изпълнение: канални и без канални.

Естествена вентилация.


Преместването на въздуха в системите за естествена вентилация произтича:


• Вследствие на разлика в температурите на външния (атмосферен) въздух и въздуха в помещението, така наречената аерация
• Вследствие на разликата в налягането на <въздушния> между долното ниво на (обслужваното помещение) и горното ниво на - аспираторното устройство (дефлектор), инсталиран на покрива на сградата; 
• в резултат от въздействието на така нареченото ветрово налягане. 
Аерацията се използва в цехове със значително топлоотделяне, ако концентрацията на прах и вредни газове във вкарваният въздух не превишава 30% . Аерацията не се прилага, ако в условия на технологични производства се изисква предварителна обработка на вкарваният въздух или ако притока на външният въздух предизвиква образуване на мъгла или кондензат.
В помещения с голямо количество топлина, въздуха е винаги по топъл от външния. По тежкия външен въздух, постъпва в сградата и изтласква топлият въздух.
При това в затвореното помещение възниква циркулация на въздух, предизвикана от източника на топлина, подобна на тази, която е предизвикана от вентилатор.
В системите за естествена вентилация, в които смесването на въздуха се създава за сметка на различни налягания от въздушни стълбове, минималната амплитуда по височина между преградните нива на въздуха от помещенията и неговото изхвърляне чрез дефлектор трябва да бъде не по малко от 3 м. 
Въздействието на ветровото налягане се изразява в това, че на наветренните (обърнати към вятъра) страни и сгради е повишено, а на подветрените страни, а понякога и на покривите, понижено налягане (разреждане).
Ако в оградените сгради има процепи, то от към наветренната страна атмосферния въздух влиза в помещенията, а от подветренната - излиза от него, при което скоростта на въздуха в процепите зависи от скоростта на вятъра, обдухващ сградата, и съответно величината от възникващите разлики на налягането.
Системата за естествена вентилация е проста и не изисква сложно и скъпо оборудване и разход на електрическа енергия. Всъщност зависимостта и ефективността на тези системи зависи от променливите фактори на (температурата на въздуха, посоката и скоростта на вятъра), а също така и с помощта на не голямото разполагаемо налягане немогат да се решат всички сложни и многообразни задачи в областта на вентилацията.


Механична вентилация.


В механичните вентилационни системи се използва оборудване и елементи (вентилатори, електродвигатели, въздухонагревателипрахоуловители, автоматика и др.), позволяващи смесването на въздуха на значителни разстояния. Загубите на електроенергия от тяхната работа могат да бъдат доста големи. Такива системи могат да подават и отделят въздуха от локалните зони на помещението в изискани количества, независимо от променящите се условия на обкръжаващата въздушна среда. При необходимост въздуха подлежи на различни видове обработка (почистваненагряванеовлажняване и т. н.), какво практически е невъзможно в системите с естествено задвижване.
Следва да отбележим, че в практиката често предвиждат така наречената смесена вентилация, т. е. едновременно естествена и механична вентилация.
Във всеки конкретен проект се определя, какъв тип вентилация е най-добра в санитарно-хигиенно отношение, а също така икономически и технически по рационална.


Нагнетателна вентилация.


Този тип вентилация служи за подаване на чист въздух във вентилираните помещения. Вкарваният въздух в определени случаи се подлага на специална обработка (почистване, нагряване, увлажняване и т. н.).


Аспираторна вентилация.


Аспираторната вентилация отделя от помещенията замърсения или нагрят отработен въздух.
Както нагнетателната, така и смукателната вентилация може да се инсталира на работното място (местна) или за цялото помещение (общообменна).


Местна вентилация.


Местна вентилация се нарича тази, при която въздуха се подава на определени места (местна нагнетателна вентилация) и замърсения въздух се отделя само от местата където има образуване на вредни емисии (местна смукателна вентилация).


Местна нагнетателна вентилация.

Към местната нагнетателна вентилация се отнася въздушният душ (съсредоточен приток на въздух с повишена скорост). Те трябва да подават чист въздух към постоянните работни места, понижават температа на обкръжаващия въздух в тяхната зона и обдухват работниците, подлагащи се на интензивно топлинно облъчване. Местната нагнетателна вентилация се прилага също и с въздушни, които създават въздушни прегради или променят посоката на въздуха. Местната вентилация изисква по-малко загуби, от общеобменната. В производствените помещения при отделянето на вредни (газове, влага, топлина и т. н.) обикновено се прилага смесена система от вентилации - обща за отстраняване на замърсяването в целия обем на местното помещение (местни аспиратори ) за обслужване на работните места.

Местна смукателна вентилация.


Местната смукателна вентилация се прилага, когато места с натрупани замърсители в помещенията са локализирани и тяхното разпространение не трябва да се допуска в цялото помещение. 
Местната изсмукваща вентилация в производствените помещения осигурява улавянето и отвеждането вредни: газове, дим, пепел и частично отделяща се от оборудването топлина. За отделянето на замърсителите се прилагат местни смукатели (във вид на шкафове, чадъри, бордови смукатели и др.). 
Местните изсмукващи системи, като правило, са много ефективни, тъй като позволяват отделянето на вредни вещества непосредственно от местата на техните образования или отделяния, и не им позволяват да се разпространят в помещението.
Всъщност местните системи не могат да решат всички задачи, стоящи пред вентилационните системи. Не всички вредни образувания могат да бъдат локализрани с тези истеми. Например, когато вредните образувания, са пръснати на значителна площ или обем; подаването на въздуха в отделни зони на помещението не може да осигури необходимите условия на въздушната среда, същото е ако работата се извършва на цялата площ в помещението или нейния характер е свързан с преместване и т. н.


Общообмените системи за вентилация - както нагнетателните, така и смукателните, са предназначени за осъществяване на вентилация в помещението като цяло или в значителната негова част. 
Общообмените смукателни системи относително равномерно отделят въздух от цялото обслужвано помещение, а общо обменните нагнетателни системи подават въздух и го разпределят в целия обем на вентилираното помещение.


Общообменна нагнетателна вентилация.


Общообменната нагнетателна вентилация се прави за асимилиране на излишната топлина и влага, разреждане на вредните концентрации пара и газове, не отделени от местната и общеобменна смукателна вентилация, а също така за осигуряване на санитарно-хигиенните норми и свободното дишане на човека в работната зона.
При отрицателен топлинен баланс, т. е. при недостатъчна топлина, общеобменната нагнетателна вентилация се прави с механично задвижване и с подгряване на целия обем на вкарваният въздух. Като правило, преди подаването на въздух се почиства от прах.


Общообменна смукателна вентилация.


Прост тип общеобменна смукателна вентилация се явява отделен вентилатор (обикновенно осев тип) с електродвигател на една ос, разположен на прозореца или в отвор на стената. Такова изпълнение отделя въздуха от близките до вентилатора зони- помещения, осъществявайки само общ въздухообмен
В някои случаи по установката има продължителен смукателен въздуховод. Ако дължината на смукателният въздуховод е по-голяма и съответно загубите на налягането в мрежата са големи, то вместо осев вентилатор се монтира вентилатор от центробежен тип.
Когато вредните образувания в цеха са тежки газове или прах и няма топлоотделяне от оборудоването, смукателните въздуховоди се поставят по пода на цеха или се изпълняват в вид на подподови канали.
В промишленните здания, където има разнородни вредни отделяния (топлина, влага, газове, пара, прах и т. н.) и тяхното постъпване в помещението протича в различни условия (съсредоточено, разсредоточено, на различни нива и т. н.), често е невъзможно да се определи каква е системата, например, местна или общообменна.
В такива помещения за отделянето на вредни образувания, които не могат да бъдат локализирани и постъпват във въздуха на помещението, се прилагат общообменни смукателни системи
В определени случаи в производственните помещения, успоредно с механичните системи за вентилация, се използват системи с естествено задвижване, например, системи за аерация.


Канална и безканална вентилация.


Системите за вентилация имат разклонителна мрежа от въздуховоди за преместване на въздуха (канални системи) или каналите (въздуховоди) могат да отсъстват, например при поставяне на вентилатори в стената, в определените за това места, при естественна вентилация и т. н. (без канални системи).
По такъв начин, всяка вентилационна система може да бъде охарактеризирана по указаните по-горе четири признака: по предназначение, зона на обслужване, способ за преместване на въздуха и конструктивното им изпълнение.


Системите за вентилация включват групи от най-разнообразно оборудоване:


1. Вентилатори.
-осеви вентилатори;
-радиални вентилатори;
-диаметрални вентилатори.


2. Вентилаторни агрегати.
-канални;
-покривни.


3. Вентилационни установки:
-нагнетателни;
-смукателни;
-нагнетателно-смукателни.


4. Въздушно-топлинни завеси.


5. Шумозаглушители.


6. Въздушни филтри.


7. Въздухо нагреватели:
-електрически;
-водни.


8. Въздуховоди:
-метални;
-неметални.
-гъвкави и полугъвкави;


9. Затварящи и регулиращи устройства:
-въздушни клапани;
-диафрагми;
-обратни клапани.


10. Въздухоразпределители и регулиращи устройства за въздухоотделяне:
-решетки;
-процепни въздухо разпределителни устройства;
-плафонни;
-перфорирани панели.


11. Топлинна изолация.