Лизинг

Лизинг

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С „Ти Би Ай Банк" ЕАД

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА „СОФКЛИМА БГ" ООД НА ЛИЗИНГ С  „Ти Би Ай Банк" ЕАД


Изисквания:

За потребителски кредит могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица.
Необходимо е само да имат постоянни доходи.

 

Условия на кредита:

Mинимална стойност за финансиране 150 лв.
срок на погасяване - до 36 месеца;
без първоначална вноска;
на равни месечни вноски;
Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:
Копие на лична лична карта на кредитоискателя, заверена с текст „Вярно с оригинала" и подпис на физическото лице.
Необходими документи за кандидатстване на юридически лица:

Копия от първо и последно съдебно решение;
Копие от индентификационен код по БУЛСТАТ;
Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването;
Лична карта на собственика/управителя/или упълномощено за целта лице.
Всички копия трябва да са заверени с "Вярно с оригинала" и печат на юридическото лице.


Процедура:

Попълване на искане за потребителски кредит.
Време за разглеждане на искането - до 15 минути.
При одобрение, клиентът сключва договор за финансиране на избраната стока.
Схеми на изплащане :

Богат избор на схеми от 3 до 36 месеца

При предсрочно погасяване на кредита и за редовни клиенти „Ти Би Ай Банк" ЕАД предоставя отстъпки!