Рекуператори

Рекуператор - ключов елемент от енергоспестяващите технологии при изграждането на вентилационните и климатични инсталаци

В почти всички обществени сгради (административни сгради, хотели, ресторанти, плувни басейни и др.) има изградена вентилационна инсталация. Вентилационната система се състои от смукателна (изхвърляща) и нагнетателна (подаваща пресен въздух) инсталация. Преди да се подаде пресния въздух в помещенията е необходимо той да се обработи - през зимата се загрява, а през лятото се охлажда.

Въздуха който се изсмуква от помещението се изхвърля в околната среда. Този въздух обаче е топъл през зимата (температурата в помещението обикновено е 20-25 С), а през зимата е охладен (20-22 С).

Разходите за загряване или охлждане на пресен въздух, който се подава в помещенията са много високи. Например за загряването на 1000 м3 въздух през зимата с температура на околната среда -16 С до температура на подаване в помещението от +20С са необходими 12,96 KW.

Ако се използва рекуператор като елемент на вентилационната система, тези разходи се намалят с 40-80%. Рекуператорът най общо представлява пластинчат топлообменник и два вентилатора. През пластинчатия топлообменник преминават двата потока въздух - подавания и изхвърляния. През зимата, в режим отопление, въздуха от помещенията преминава през топлообменника и вместо да се изхвърли с температура +20 се изхвърля с температура +2 С, а пресния въздух който се подава за обработка вместо да се подава с температура -16С се подава с температура +3,+4С. Това намаля разходите за загряване почти 2 пъти.

Рекупероти които Ви предлагаме са два модела в зависимост от приложението им:

  • Приложение в апартаменти и офиси - високоефективни рекуператори с коефициент на полезно действие КПД до 80%
  • Приложение в  административни и обществени сгради, индустриални приложения - ефективни рекуператори с коефициент на полезно действие КПД до 50-60%

Топлообменника така е направен, че да няма смесване на двата потока. По този начин няма опасност предаване на миризми от изхвърляния на пресния въздух. Когато рекуператора е за болнично заведение или опреационна всички негови елементи се правят от неръждаема стомана.

 

Вентилация - Рекуперативни блокове